CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Năm 2024, huyện Nông Cống tập trung mạnh mẽ chuyển đổi số trên các lĩnh vực

Đăng lúc: 08:20:43 15/12/2023 (GMT+7)
100%

Trong năm 2023, hoạt động Chuyển đổi số trên địa huyện Nông Cống đã được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về Chuyển đổi số của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp được nâng cao.

     Nhằm  khai thác có hiệu quả ứng dụng CNTT dùng  chung được chia sẻ trên nền tảng chia sẻ, tích hợp của tỉnh. Kết nối các hệ thống thông tin, tạo lập môi trường mạng, chia sẻ thông tin  rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà  nước nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, 4, đáp ứng nhu  cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Giảm số lần trong một năm người dân phải đến cơ quan nhà nước thực  hiện các thủ tục hành chính, năm 2024 huyện chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực

  Mục tiêu tổng quát của huyện là:  Chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước, đến người dân,  doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa  trên công nghệ số; sử dụng triệt để chữ ký số và giải quyết công việc trên môi trường mạng; đồng thời phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống báo cáo của Trung ương, của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện; triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số, các cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; xây dựng Chính quyền số hoạt động hiệu quả, gắn với phát triển đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số, cải cách hành chính.

   Mục tiêu cụ thể: 100% các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện được kết nối liên thông giữa các cơ  quan qua Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc để trao đổi  văn bản điện tử; 100% lãnh dạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đảng, chính  quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn  huyện chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử;  100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường  điện tử (trừ văn bản có hồ sơ mật theo quy định).  Phấn đấu ít nhất có 90% số cuộc họp được thực hiện qua Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. Triển khai hệ thống phòng họp không giấy. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên  ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu Quốc gia; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, đảm bảo khai báo một lần, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển  kinh tế - xã hội.  50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 100% dịch vụ công có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được  định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất. Hoàn thành mục tiêu Chuyển đổi số cấp xã đối với 06 đơn vị là: Thị trấn Nông Cống, Xã Hoàng Giang, Thăng Bình, Tân Phúc, Công Liêm, Tượng Sơn.

     Về  phát triển kinh tế số: Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua các  kênh thanh toán, sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 70%; Doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số đạt 60% trở lên trong tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế;100% doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất, kinh doanh  được tiếp cận chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; 100% Các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của địa phương, sản phẩm OCOP được quản bá, giới thiệu trên mạng Intenet, sàn thương mại điện tử và được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.

    Về phát triển xã hội số: Người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn được tập huấn, phổ biến về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ số trong các ngành, lĩnh vực; quảng bá, bán sản phẩm trên mạng đạt 70%; Người dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80%. Người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật, bổ sung thông tin thường xuyên 100%. Hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 70%.Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt 20%; Tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân phấn đấu đạt 40%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 30%.

Hoàng Yến